La théologie tchèque aujourd’hui

Collège des Bernardins, Paříž
čtvrtek 1. prosince 2016 v 18:30 hodin

 

Spolupráce české revue Salve a pařížské Collège des Bernardins přinesla další nové plody a na ně navazující podněty. V Paříži vyšlo v listopadu 2016 speciální číslo Revue Théologique des Bernardins nazvané La théologie tchèque aujourd’hui [Česká teologie dnes]. Více než dvěstěpadesátistránkový svazek otevírá editorial z pera Frédérica Louzeaua, ředitele Sekce výzkumu a zároveň hlavního editora revue, který v něm shrnuje, jak se v posledních letech rozvíjely kontakty a spolupráce mezi Collège des Bernardins a českými partnery. Na editorial navazuje obsáhlý rozhovor, který vedla Gemma Serrano, profesorka teologické fakulty Notre-Dame a badatelka Sekce výzkumu, s několika členy redakční rady revue Salve. Ta při své návštěvě v Praze na jaře 2016 rozmlouvala s dominikány fr. Benediktem Mohelníkem a fr. Filipem Boháčem o různých aktivitách platformy Dominikánská 8, Kláry Jirsové a architekta Norberta Schmidta se ptala na vztah církve a umění, konkrétně na uměleckéh intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a na práci Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze (CTU). Nakonec se řeč s redaktorem Martinem Bedřichem stočila na to, jak se tvoří jednotlivá čísla revue Salve, jak časopis reaguje na aktuální události a jak obsah čísla dále ovlivňuje domácí myšlení např. v podobě dalších doprovodných akcí. Profesorka Serrano se v rozhovorech vždy snažila vystihnout, jaký teologický přístup stojí za jednotlivými aktivitami a jak se navzájem propojují a ovlivňují. Z výsledného textu, který vznikl na základě několikahodinového rozhovoru, je dobře patrné, že silnou stránkou „umění dělat teologii v Praze“ – jak je celý rozhovor nadepsán – je právě schopnost spolupráce různých institucí a různě se překrývajících skupin lidí. Ta totiž vytváří bohatou synergii a pestrost přístupů i způsobů zpracování.

Tělo francouzského čísla časopisu tvoří překlady sedmi původních českých textů, vydaných – až na jednu výjimku – v revue Salve. Články byly vybrány tak, aby alespoň naznačily šíři záběru, který česká revue v monotematických číslech předkládá svým čtenářům a jenž se zdál být podnětný i pro francouzskou stranu.  Mezi autory se objevují Benedikt Mohelník, Tomáš Petráček, David Vopřada, Pavel Vojtěch Kohut a další. Speciální číslo je oproti zvyklostem Revue Théologique obohaceno o prvek typický pro české Salve, jímž je bohatý obrazový doprovod. Tvoří ho výběr fotografií uměleckých intervencí v kostele Nejsvětějšího Salvátora či v pražském dominikánském klášteře.

Vydání speciálního českého čísla Revue Théologique doprovázelo kolokvium v Collège des Bernardins v Paříži, které se konalo 1. prosince 2016. Francouzští hostitelé vyhradili dvě a půl hodiny pro přednášky a obsáhlé debaty. Večer uvedl již zmiňovaný Frédéric Louzeau úvahou o výzvách, před nimiž stojí teologické bádáni v současnosti. Benedikt Mohelník následně představil revue Salve a její kontext vytvářený činností Akademické farnosti v Praze, platformou Dominikánská 8 a počiny CTU, stejně jako konkrétní texty vybrané pro francouzské vydání. Hlavním bodem prvního bloku pak byl příspěvek historika a teologa Tomáše Petráčka, který shrnul základní teze týkající se interpretace II. vatikánského koncilu formulované v jeho nedávno vydané knize Církev, tradice, reforma. Tomuto tématu se věnovala i navazující diskuse. V druhém bloku nastínila Klára Jirsová principy, jimiž se výstavní rada Akademické farnosti a členové CTU řídí při práci se současným uměním, podělila se o své osobní zkušenosti získané během kurátorské práce a přítomné zaujala i hojným obrazovým materiálem představujícím konkrétní realizace. Nakonec promluvil Benedikt Mohelník o činnosti Dominikánské 8 jakožto o utváření apoštolské teologie, což je v jeho pojetí taková teologická práce, jež bude určována jak pevným zakotvením v  tradici, tak ve svobodné tvořivosti a  radostného života vedeném evangeliem. Mezi českými hosty a jejich francouzskými posluchači se v závěru rozvinula přátelská otevřená diskuse o podstatných otázkách a problémech, které se ukázaly jako naléhavé, stejně jako podnětné pro všechny zúčastněné.

 

 

Revue Théologique des Bernardins
Hors série, novembre 2016.
La théologie tchèque aujourd’hui – Česká teologie dnes

Editorial
Frédéric LOUZEAU

Le savoir-faire théologique à Prague.
Entretiens avec la revue Salve et la plateforme Dominikánská 8
Gemma SERRANO

L’esprit prophétique ne doit pas s’éteindre.
Le tortueux voyage des frères prêcheurs à travers un quart de siècle de liberté
Benedikt MOHELNÍK, OP (Salve 3/2014: 25 let svobody)

Quelques réflexions concernant les prêtres face à l’État totalitaire communiste,
dans son contexte historique.
Tomáš PETRÁČEK (Salve 1/2011: STB a církev)

« Ta foi t’a sauvée, va en paix. » (Lc 7,50).
L’Évangile de Jésus Christ et la prostitution forcée.
Pavel Vojtěch KOHUT, OCD (Salve 2/2007: Prostituce)

L’instant de la foi
Tomáš HALÍK (Salve 2/2011: Kolumba)

Trop de bruit autour d’Espace et silence?
Réflexions sur l’Abbaye Notre-Dame de Nový Dvůr
Norbert SCHMIDT

La souffrance de Dieu chez Origène.
David VOPŘADA (Salve 4/2012: Utrpení Boha)

L’ecclésiologie eucharistique du Dialogue de sainte Catherine de Sienne
Ludvík GRUNDMAN, OP (Salve 1/2013: Sv. Kateřina Sienská)

 

 

 

Ohlasy a souvislosti:

La théologie tchèque aujourd’hui
Collège des Bernardins, 1. prosince 2016 v 18:30 hod

Collège des Bernardins 2014
Eglise et mémoire tchèque, entre liens et blessures
Církev a česká paměť, mezi pouty a ranami
úterý 2. prosince 2014
Conversation avec Tomáš Halík
Donner du temps à l’éternité – La patience envers Dieu
Rozhovor s Tomášem Halíkem
Dát čas věčnosti – Trpělivost s Bohem
čtvrtek 4. prosince 2014

Francie v Čechách
Denis Dupont-Fauville, Robert Krumphanzl, Antoine Guggenheim, Gemma Serrano
čtvrtek 2. května 2013 v 19:00 hodin

Terezie Bečková: College des Bernardins,
místo pro duchovní a kulturní dialog v srdci Paříže
Český rozhlas Vltava, 29. prosince  2013

Konference o katedrále I.
přednáška kardinála André Armand Vingt-Trois, pařížského arcibiskupa
Pražský hrad 21. listopadu 2011

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti
Guérison de la mémoire dans une société postcommuniste
debatní večer v Collège des Bernardins v Paříži
úterý 24. května 2011, 18:00–22:00 hodin

Jérôme Beau – Collège des Bernardins v Praze
neděle 18. dubna a pondělí 19. dubna 2010

Klára Jirsová: Collège des Bernardins – církevní experiment v Paříži
Salve 4/2009 – francouzský katolicismus