Popelec umělců 2019

akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
středa 6. března 2019

FILMOVÉ OHLÉDNUTÍ

 

17.30 hodin – Lekce kajícnosti
Vokálně klávesové pásmo – výběr z Biblických sonát Johanna Kuhnaua.
Vystoupí: Eva Bublová (varhany a cemballo), Jan Mikušek (zpěv a mluvené slovo)
Koná se v sakristii (kapacita omezena). Vstup z nádvoří Klementina od 17.10

19.00 hodin – Mše sv. s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora.
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.
Na varhany doprovodí Eva Bublová.

20.30 hodin – Uvedení postní intervence Roberta V. Nováka TXT
Společně s autorem promluví kurátor Norbert Schmidt.

 

foto © Petr Neubert

 

 

V pořadí XXIV. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK.
Koordinuje Martin Staněk.

„Popelec umělců“ – setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1996 ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

 

Lekce kajícnosti

Vokálně klávesové pásmo v podání Evy Bublové a Jana Mikuška vstupuje do postní doby nejen s obvykle očekávanou lekcí kajícnosti, ale i s transformací zármutku. Johann Kuhnau tuto proměnu zármutku v radost představuje na příkladu starozákonních postav – Jákoba a krále Chizkijáše.

Sonáta č. 3 vypráví příběh podvedeného Jákoba, jenž má za sedmiletou službu v Lábanově domě dostat za nevěstu Ráchel; je však o svatební noci oklamán a přinucen sloužit dalších 7 let, aby ji skutečně získal.

Sonáta č. 4 líčí smrtelnou úzkost nemocného krále Chizkiáše, jeho vřelé modlitby a úlevnou radost, když jej Hospodin uzdravil. Kuhnau zde používá citaci luteránského chorálu „Ach Herr, mich armen Sünder“ / „O Pane, netrestej mne, ubohého hříšníka, ve svém hněvu“.

Sonáta č. 6 je jedním velkým žalozpěvem u Jákobova úmrtního lože a u jeho hrobu. Prostřední věta líčí cestu, na kterou se ve velkolepém průvodu vydal Jákobův syn Josef s celou rodinou, se všemi egyptskými hodnostáři, s předními faraónovými dvořany i služebnictvem, s vozy a jezdci, aby splnil slib a pohřbil otcovo tělo v kanaánské zemi. Až závěrečná věta přináší úlevu a smíření.

Protagonisté sami říkají: „6. sonáta se nám zdála vyjímečná pro svůj místy až operní výraz, který nám přibližuje, jak asi v minulosti mohla působit hudba pro postní období, během něhož si publikum muselo odpustit oblíbené operní produkce. Sonáty doplňuje Frescobaldiho „Capriccio s pátým hlasem určeným ke zpěvu, nikoli ku hraní“ ze sbírky První kniha capricií (Řím, 1624). Kuhnauovo dílo, v němž slovo hudbě pomáhá a zesiluje její účinek, tak střídá hudba, která vyjadřuje to, na co slova nestačí.“

Životopis Johanna Kuhnaua představuje skladatele nejen jako pouhého Bachova předchůdce v tomášském kostele v Lipsku, ale také jako skutečně renesančního člověka, hudebníka, právníka, znalce mnoha cizích jazyků. Díky svým „biblickým sonátám“ (přesněji Hudební zobrazení několika biblických příběhů) se Kuhnau stal jedním z prvních skladatelů svrchovaně programní hudby. Sonáty vyšly poprvé tiskem r. 1700 v Lipsku a jsou slovy autora určené „varhanám, cembalu a podobným nástrojům“. Každá nese název jednoho starozákonního příběhu, a i každá její věta má nadpis označující právě probíhající děj; místy se poznámky objevují dokonce v průběhu notového zápisu.

Debatní setkání s Robertem V. Novákem

sakristie kostela Nejsv. Salvátora
neděle 31. března 2019 v 21:00 hodin

 

U příležitosti právě probíhající umělecké intervence v akademickém kostele se v neděli po mši svaté, která začíná v 20:00 hodin, uskuteční debatní setkání s jejím autorem Robertem V. Novákem. Debatního večera a následné komentované prohlídky se zúčastní také farář kostela Tomáš Halík a kurátor Norbert Schmidt. Součástí večera bude i debata nad obsahem textu, který Novák vybral pro svůj postní vstup.

Více informací k intervenci TXT najdete zde.

 

foto © Petr Neubert

 

FACEBOOK událost

Pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.

        

Sakramente im Kontext

Die theologischen Disziplinen vor neuen Fragestellungen
im 21. Jahrhundert
Theologische Sondierungen – Theologische Tagung
Prag 21.-24. März 2019

Veranstalter:
Theologisches Forschungskolleg an der Universität Erfurt (ThFK)
Zentrum für Theologie und Kunst an der KThF KU Prag (CTU)
Lehrstuhl für Systematische Theologie und Philosophie an der KThF KU Prag

 

Donnerstag 21. März / Čtvrtek 21. března
Dominikánská 8, Barockrefektorium / barokní refektář, Jalovcová 2
(auf Deutsch mit Übersetzung ins Tschechische / německy s překladem do češtiny)

19:30
Moderation: Norbert Schmidt
Julia Knop / Benedikt Kranemann (Erfurt)
Thematischer Abend zum Thema / Tematický večer na téma:
Diaspora
Diakonische Kirche – Perspektive aus der Kirche Ostdeutschlands
Diakonická církev – Zkušenosti církve ve východním Německu

 

Freitag 22. März / Pátek 22. března
Dominikánská 8, Barockrefektorium/barokní refektář, Jalovcová 2
(in deutscher Sprache)

09:30
Moderation: Norbert Schmidt
Benedikt Mohelník OP (Prag)
Sakramente und Sakramententheologie vor den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – Sondierung des Feldes

10:15
Julia Knop / Benedikt Kranemann (Erfurt)
Benediktionale Ekklesiologie – Welche Kirche baut der Segen auf?

Diskussion

11:00
Kaffeepause

11:20
Moderation: Sebastian Holzbrecher
Christopher Tschorn / Dominik Abel (Erfurt)
Wort-Gottes-Feier und Sakramentsempfang

eine innerkirchliche Diskussion
Diskussion

12:20
Mittagspause

14:10
Moderation: Petr Štica
Roman Globokar (Ljubljana)
Gemeinschaftliche Aspekte des Feierns des Sakraments der Versöhnung
Jan Rückl (Prag)
Koreferat
Diskussion

15:00
Kaffeepause

15:20
Moderation: Benedikt Kranemann
Konrad Glombik (Opole)
Herausforderungen der gegenwärtigen Theologie des Ehesakramentes
Diskussion

15:50
Moderation: Julia Knop
Samuel-Kim Schwope (Erfurt)
„Heilige Zeichen, Nachahmung der Sakramente und Wirkungen geistlicher Art“ (SC 60)
(Aus-)Sendungen und Beauftragungen als sakramentliche Feiern
David Bouma (Prag)
Trauerkulturen und Bestattungsformen in der Tschechischen Republik
als Indikator des Zustands von Gesellschaft und Kirche
Diskussion

16:50
Snackpause

17:20
Moderation: Petr Štica
Podium 1 (in englischer Sprache):
Kirchenväter als Inspiration für die Sakramententheologie des 21. Jahrhunderts
David Vopřada (Prag); Fabian Sieber (Erfurt/Fulda)

18:20
Moderation: Sebastian Holzbrecher
Podium 2:
Kirche in der DDR und der kommunistischen Tschechoslowakei – neuere Forschungen
Tomáš Petráček (Prag); Jörg Seiler (Erfurt)

19:30
Besichtigung der Intervention TXT von Robert V. Novák in der St. Salvatorkirche Hochschulgemeinde (Norbert Schmidt)

Abendessen

 

Samstag 23. März / Sobota 23. března
Exkursion nach Kutná Hora
Kurzbeiträge zu den historischen Hintergründen und zur Sakralarchitektur der Stadt
(Soňa Krejčová, Radek Martinek, Tomáš Petráček, Norbert Schmidt)

10:00 Sedlec – Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a Kostnice

14:00 Sv. Jakub

16:00 Chrám sv. Barbora a kaple Božího Těla

Kolín – Exerzitienhaus der Jesuiten

18:00 Diskussion mit Tomáš Halík

 

Sonntag 24. März / Neděle 24. března
Prag

09:00
Eucharistiefeier in der Gemeinde bei der Herz-Jesu Kirche Prag-Vinohrady
Nach der Eucharistiefeier Besichtigung der Kirche und des neuen Altars
(Jan Houkal, Norbert Schmidt)

11:45
Besichtigung der Kirche des Hl. Wenzel in Praha-Vršovice
(Jan Rückl, Norbert Schmidt)

 

foto ns, rg

 

 

      

       

Diaspora

Julia Knop
Benedikt Kranemann

debatní večer
moderuje Norbert Schmidt

barokní refektář
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)

čtvrtek 21. března 2019 v 19:30 hodin

FACEBOOK

 

Podobně jako u nás se v zemích bývalého Východního Německa (DDR) ve 20. století překryly dvě sekularizační vlny. Jedna kulturní směřovala ze Západu, druhá politická byla vnucená z Východu. Tato okolnost je i v celosvětovém měřítku unikátní, stvořila kraj s nejvyšším počtem lidí, kteří se nehlásí k žádné konfesi a k žádnému náboženství. A to se nacházíme v zemi Lutherovy reformace, zemi mystiků, světců a umělců jako byl Mistr Eckhart, Alžběta Durynská nebo Johann Sebastian Bach.

Východní Německo je země blízká, a přesto pro mnoho lidí u nás tak vzdálená.
V posledních třiceti letech prošla díky sjednocení Německa úplně jiným vývojem než české země. Nejdříve se skokově přimkla k Západu, aby pak prošla šokem, který způsobil odliv velkého počtu lidí a společenské i ekonomické změny nevídaného rozsahu. Po této první transformaci jsou zdejší obyvatelé vystavováni dalším nejistotám plynoucím z globalizace a celoevropského vývoje. A to nemáme na mysli jen otázky migrace, znejistění silného Západu či erozi snu o sjednocené Evropě…

A jak si v této situaci stojí křesťané, kterých tu žije už celé století opravu jen hrstka? Je zdejší situace výjimečná, nebo naopak představuje modelový příklad, ke kterému směřuje celosvětový vývoj? Jak vůbec žít dnes křesťanství v takto hodnotově pluralitním, nepřehledném světě? Jak dnes popsat hlavní rysy a výzvy situace diaspory?

O těchto a dalších výsostně aktuálních otázkách budeme debatovat s katolickými teology z Univerzity v Erfurtu profesorkou dogmatiky Julií Knop a předním odborníkem na liturgii Prof. Benediktem Kranemannem, který je sám ženatým „laikem“. Už jen tyto okolnosti – žena v pozici odborníka výsostné teologické disciplíny, ženatý liturgik, tedy „nekněz“ – dávají nahlédnout do zcela jiné konstalace, než jsme dosud byli zvyklí i v našem katolickém prostředí. Večerem bude provázet Norbert Schmidt. Konsekutivní tlumočení bude zajištěno.

Debatní večer uvádí nové číslo teologické revue Salve, které je celé věnované tématu diaspory a vyjde na přelomu dubna a května 2019.

 

Prof. Julia Knop (* 1977) přednáší dogmatickou teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity v Erfurtu. Je členkou německé redakce Mezinárodní teologické revue Communio. Z jejích publikací uveďme například knihu pro širší veřejnost Jak být katolíkem? Návod k použití. (Wie geht katholisch? Eine Gebrauchsanleitung, 2013), která vyšla i v polském překladu, nebo její vědeckou práci Ecclesia orans. Liturgie jako výzva pro dogmatiku (Ecclesia orans. Liturgie als Herausforderung für die Dogmatik, 2012), za kterou obdržela Cenu Balthasara Fischera od Německého liturgického institutu.

Prof. Benedikt Kranemann (* 1959) je přední znalec liturgie a dějin liturgie. Tento obor přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Erfurt, kde zastává v současné době i funkci prorektora. Společně s Albertem Gerhardsem napsal mimo jiné Úvod do liturgické vědy (Einführung in die Liturgiewissenschaft, 2014, 3. vydání, překlady do angličtiny a španělštiny) nebo naposledy koncipoval společně s Jürgenem Bärschem monumentální Dějiny liturgie církví Západu (Geschichte der Liturgie in den Kirchen des Westens – 2 díly, 2018).

Pořádá platforma Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK a teologická revue Salve.

 

      

       

      

Robert V. Novák – TXT

Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
Popeleční středa – Velký pátek 2019
uvedení: 6. března 2019 v cca 20:30 hodin
(bohoslužba Popelce umělců začíná v 19:00 hodin)

 

„Pokud je zrychlování naším hlavním problémem, pak je možná řešením rezonance.“ Tak to alespoň tvrdí slavný současný sociolog Hartmut Rosa. Tato věta by se mohla stát i jakýmsi mottem letošní postní intervence Roberta V. Nováka v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Rosa tvrdí, že řešení, záchrana ze stupňující se dynamizace našeho světa nespočívá jednoduše v nějakém zpomalení, nebo dokonce v jakési emigraci z tohoto světa – a to v jakékoli
podobě –, ale v navázání vztahu a ještě lépe: nové kvality a hloubky vztahu s prostředím,
v němž žijeme.

Jiný čas a prostor, změna měřítka, vrstvení, rozvíjení, ale i ikonoklasmus … – to jsou hlavní témata Novákovy „typografické“ intervence. Za „projekční plátno“ neposlouží nic menšího než jeden z největších pražských barokních obrazů, který byl navíc koncem minulého roku důkladně restaurován. Hlavní oltářní obraz s tématem Proměnění Páně na hoře Tábor vytvořil pro jezuitský kostel v roce 1638 Jan Jiří Häring podle slavného římského originálu od Rafaela Santiho. Samotný biblický námět plátna, Rafaelovo originální zpracování z roku 1520 přetavené do pražského obrazu s úplně jinou atmosférou, nedávné restaurování – už jen to před nás v akademickém kostele staví velký mnohovrstevnatý příběh. Aktuální postní vstup přidává ještě současnou reflexi, další dějinnou kapitolu, další podnět k „zastavení“ pro všechny stálé i náhodné návštěvníky.

Debatní večer s autorem proběhne v sakristii v neděli 31. března cca v 21:00 hodin po večerní bohoslužbě. Tam se také dozvíme, v jakéže literární poselství se to jednotlivá písmenka Novákovy intervence skládají.

Norbert Schmidt, kurátor

 

 

Robert V. Novák (* 1962) je grafický designér, fotograf, vizuální umělec, jehož tvorba se pohybuje na pomezí více disciplín. Původně se vyučil řemeslu litografa, grafickou úpravou tiskovin se ale začal zabývat až po roce 1989. Jako tvůrce grafického návrhu knih, katalogů a plakátů nebo celého grafického stylu spolupracoval s řadou významných kulturních institucí a nakladatelství jako Divadlo Archa, Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans, Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Západočeská galerie v Plzni, nakladatelství Torst, Triáda a další. Za svou práci získal řadu ocenění, např. cenu Nejkrásnější kniha roku za knihu o libereckém SIALu, Czech Grand Design za úpravu žaltáře pro trapisty z francouzského Sept-Fons, Českého lva za plakát k filmu Alois Nebel). Vlastní volnou uměleckou tvorbu představil na samostatných výstavách jako Časový optimista v Západočeské galerii v Plzni (2013), ALBVM v brněnském Domě umění (2016) nebo Opustit toto místo v Domě umění v Českých Budějovicích (2018).

 

foto © Petr Neubert

 

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit u farní asistentky Marty Mills: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339, 724 367 681

produkce: Martin Staněk
pomoc při realizaci: Jan Hladil, Pavel Šimáček

 

Pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.
Letošní uměleckou intervenci podpořila Městská část Praha 1.

            

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Jan. H. Vitvar: Kultura Mix
Respekt 9. 3. 2019

Když se design potká s barokem (pv)
Lidové Noviny 14. března 2019, s. 9.

Debatní setkání s Robertem V. Novákem
sakristie kostela Nejsv. Salvátora
neděle 31. března 2019 v 21:00 hodin

Host: Norbert Schmidt, architekt a kurátor
Český rozhlas, Plus, Hovory 31. března 2019

XXIV. Popelec umělců 2019 – postní intervence Roberta V. Nováka
filmové ohlédnutí Matouše Bičáka
youtube.com, 4. dubna 2019

 

 

Kříž umělců a architektů 20. a 21. století

Norbert Schmidt – přednáška
Josef Pleskot – nový kříž v nové fortně Dominikánské 8

barokní refektář
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)

čtvrtek 7. března 2019 v 19:30 hodin

 

Na začátku doby postní, která vede k Velikonocům, si ve dvou vstupech a následné debatě přiblížíme, jak o tématu kříže přemýšleli a přemýšlejí někteří přední světoví a čeští umělci ve 20. a 21. století.

Norbert Schmidt, architekt a vedoucí Centra teologie a umění, vybere několik příkladů, na kterých si ukážeme, jak hluboce inspirativní a přitom různorodé je pojetí křížů u tak rozdílných autorů jako Henri Matisse, Le Corbusier, Joseph Beuys, Arnulf Rainer, Eduardo Chillida nebo Stanislav Kolíbal či Václav Cigler.

V druhé části večera představí architekt Josef Pleskot, jak už delší dobu sám přemýšlí o tématu kříže. Řeč bude nejen o litomyšlské instalaci „Něco nebylo dokončeno…“ nebo o procesním kříži pro kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech, ale také o kříži, který byl právě instalován do schodišťového prostoru nad novou fortnou Kláštra dominikánů na Starém Městě.

 

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor kulturně-teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Josef Pleskot (* 1952) je přední český architekt, známý např. přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, návrhem průchodu valem v Jelením příkopě na Pražském hradě nebo četnými realizacemi ve městě Litomyšl. K posledním projektům jeho AP ateliéru patří Lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku, nový oltář pro Plečnikův kostel Nejsv. Sdce Páně na Vinohradech nebo právě postupná revitalizace pražského dominikánského kláštera, kde působí i známé kulturně vzdělávací platforma Dominikánská 8. Více informací naleznete na jeho internetových stránkách: www.apatelier.cz.

 

Josef Pleskot: Něco nebylo dokončeno…, Litomyšl 2014
foto © Tomáš Souček

 

Josef Pleskot: Procesní kříž v kostele Nejsv. Srdce Páně na pražských Vinohradech 2018
foto © Petr Neubert

 

Pořádá platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK.

    

 

 

Holger Zaborowski
Zprostředkující myšlení

Kniha O duchu liturgie Romano Guardiniho
jako klasika katolické teologie 20. století

nový foyer
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)

pondělí 25. února 2019 v 19:30 hodin

Guardiniho malá knížečka O duchu liturgie vyšla před více jak sto lety v roce 1918. Jaký byl kontext jejího vzniku? Jaké jsou její hlavní teze? A jak vypadal její druhý život, jak a kde všude zapůsobila? A může nám Guardini říci něco ještě i dnes?
Nad Guardiniho slavnou knihou a vůbec osobností a myšlením Romano Guardiniho se sejdeme s předním znalcem jeho díla, filosofem Holgerem Zaborowskim.
Konsekutivní tlumočení večera bude zajištěno.

Holger Zaborowski (* 1974) je profesorem dějin filosofie a filosofické etiky na Filosoficko-teologické vysoké škole ve Vallandaru, kde od roku 2017 zastává i funkci rektora.

Romano Guardini

 

 

Pořádá platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK.

    

Hudební performance při vernisáži
WHITE STAR

nový foyer a barokní refektář
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)

středa 7. listopadu 2018 v 19:30 hodin

CHRISTIAN HELWING: WHITE STAR

Účinkovali muzikanti pražské HAMU
pod vedením Slavomíra Hořínky.

Kateřina Horká – perkuse
Nikola Prokopcová – kytara
Michaela Turcerová – saxofon
Anna Vtípilová – el. kytara
Bruno Cunha – klarinet
Roman Zabelov – bajan
Vratislav Zochr – sitár
Slavomír Hořínka – housle

Filip Boháč OP – uvítání
Norbert Schmidt – uvedení
Christian Helwing – poděkování

 

 

foto © Petr Neubert

 

pořadatelé:
platforma Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK
a Hudební a taneční fakulta v Praze.

Projekt podpořily Česko-německý fond budoucnosti a Městská část Praha 1.

    

     

 

Christian Helwing
White Star

Kunstintervention im Rahmen des Projektes NIKA 7a

Foyer und barockes Refektorium
des Dominikanerklosters St. Egidius
neuer Eingang an der Straßen-Ecke Husova und Jalovcová
Prag – Altstadt

November 2018 November 2019

Die Kunstintervention wird während einer Music-Performance
der Musiker der Musikakademie HAMU in Prag
unter der Leitung des Komponisten Slavomír Hořínka
am Mittwoch dem 7. November 2018 um 19:30 Uhr eröffnet.

TSCHECHISCH
MUSIK-PERFORMANCE

foto © Petr Neubert

 

Als Christian Helwing im Jahr 2015 sein Projekt „Free Visit“ für die akademische Kirche Sankt Salvator vorbereitete, wohnte er im Kloster der Prager Dominikaner. Zu dieser Zeit wurden dort die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Foyers des barocken Refektoriums vollendet. Der weisse, minimalistisch anmutende Raum, die Gewölbebögen und die ovale, strahlende Membran von Josef Pleskot gefielen ihm so sehr, dass ein Wort das andere gab und der Künstler seine zweite Prager Herausforderung annahm.

Die grosse Nische im Foyer – die einst als viel benutzter Durchgang in den wirtschaftlichen Teil des Klosters funktionierte und heute leider zugemauert ist – ist der Ort für seine Intervention „White Star“. Den bis jetzt markantesten Eingriff in diesem Raum wird er am 7. November vorstellen. Also an einem Tag, an dem man früher die Grosse Sozialistische Oktoberrevolution feierte!

Und er wäre nicht Christian Helwing, wenn er sich nicht selbst die Aufgabe im Zuge der Arbeit erweitert hätte und sich in eine zweite Nische, im barocken Refektorium gelegen und ebenfalls zugemauert, verguckt hätte. Und so entstand die die zweite Intervention Black & White (missing).

Norbert Schmidt und Filip Boháč OP

 

foto © Petr Neubert

 

Christian Helwing (* 1969) studierte Kunst an den Hochschulen in Hannover und Bremen. Dank eines DAAD-Stipendiums studierte er auch an der Universität Hiroshima/ Japan. Er war  2010 Artist in Residence in New York/ USA, von 2011-2013 arbeitete er als Szenograph für den Riga Art Space/ Riga. Wichtigste Ausstellungen: EAT., Kunstverein Ruhr, Essen (2009), A crystal lives on, Kunstverein Hannover, Hannover (2010), Sleeping, Pilot Projekt für Kunst, Düsseldorf (2011) Roter Teppich, Stadtgalerie Kiel (2013), Stargate, Arsenals, National Museum of Art, Riga (2014), Center No Center, Haus der Kunst, České Budějovice (2014), Marcks und das Museum, Gerhard-Marcks-Haus, Bremen (2015). Im Jahr 2016 entwarf er für die Akademische Gemeinde Sankt Salvator in Prag die Intervention FREE VISIT. Weitere Informationen zu Christian Helwing finden sie auf der Homepage des Künstlers: http://www.christianhelwing.de.

 

Zusammenarbeit bei der Realisierung:
Petr Teichmann, Tischlerei.

Veranstalter:
Dominikánská 8 und Centrum teologie a umění při KTF UK

Das Projekt wurde
von den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds
und dem Stadtteil Praha 1 unterstüzt.

 

    

   

 

Christian Helwing
White Star

výtvarná intervence v rámci projektu NIKA 7a

nový foyer a barokní refektář
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)

listopad 2018 – listopad 2019

INTERVENCE BUDE ZAHÁJENA PŘI HUDEBNÍ PERFORMANCE
muzikantů pražské HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky,
a to VE STŘEDU 7. LISTOPADU 2018 v 19:30 hodin.

DEUTSCH
HUDEBNÍ PERFORMANCE

foto © Petr Neubert

 

Když Christian Helwing v roce 2015 připravoval svůj projekt Free Visit pro akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora, bydlel v klášteře pražských dominikánů. V tu samou dobu se dokončovala nová úprava foyeru tamního barokního refektáře. Bílý minimalistický prostor, klenby a oblý tvar zářící Pleskotovy membrány se mu natolik zalíbily, že slovo dalo slovo a umělec nový foyer přijal jako svou druhou pražskou výzvu.

Velká nika foyeru – kdysi hojně užívaný a dnes bohužel zaslepený průchod do hospodářské části dominikánského kláštera – se stala místem jeho intervence „White Star“. Tento prozatím nejrazantnější vstup do bělostného prostoru představí letos na podzim 7. listopadu. Tedy v den, kdy jsme si kdysi připomínali výročí Velké říjnové socialistické revoluce!

A nebyl by to Christian Helwing, kdyby si zadání sám během příprav nerozšířil a nezakoukal se ještě do jedné – taktéž zaslepené – niky a to v samotném barokním refektáři. A tak vznikla druhá intervence Black & White (missing).

Norbert Schmidt a Filip Boháč OP

 

foto © Petr Neubert

 

Christian Helwing (* 1969) studoval umění na vysokých školách v Hannoveru a Brémách, absolvoval v rámci stipendia DAAD pobyt na univerzitě v japonské Hirošimě. V roce 2010 získal rezidenční pobyt v New Yorku. V letech 2011–2013 pracoval jako architekt scénograf pro lotyšský Riga Art Space. Z jeho samostatných prostorových instalací uveďme například projekty EAT., Kunstverein Ruhr, Essen (2009), A crystal lives on, Kunstverein Hannover, Hannover (2010), Sleeping, Pilot Projekt für Kunst, Düsseldorf (2011) Roter Teppich, Stadtgalerie Kiel (2013), Stargate, Arsenals, National Museum of Art, Riga (2014), Center No Center, Haus der Kunst, České Budějovice (2014), Marcks und das Museum, Gerhard-Marcks-Haus, Bremen (2015). V roce 2016 navrhl pro Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze intervenci FREE VISIT. Více informací naleznete na jeho internetových stránkách: http://www.christianhelwing.de

spolupráce při realizaci:
Petr Teichmann, truhlářství.

pořadatelé:
platforma Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK
a Hudební a taneční fakulta v Praze.

Projekt podpořily Česko-německý fond budoucnosti a Městská část Praha 1.