Karel IV. RELOADED

úterý 29. listopadu 2016
barokní refektář a kostel sv. Jiljí dominikánského kláštera v Praze
vchod Jilská 7a

konference Hudba v katedrále IV. –
hudba doby Karla IV.  15:00 hodin
bohoslužba v kostele sv. Jiljí – 18:30 hodin
panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“  19:30 hodin

Výroční den úmrtí císaře Karla IV. vybízí k připomenutí tohoto velkého panovníka a jeho doby a zároveň ke kritické reflexi nad uzavírajícím se karlovským rokem. V pražském dominikánském klášteře se proto v úterý 29. listopadu 2016 uskuteční tři setkání.

V 15:00 hodin začne v barokním refektáři konference věnovaná liturgické hudbě, jež rozeznívala pražskou katedrálu ve 14. století, ale stranou nezůstane ani inspirační potenciál hudby Karlovy doby pro soudobou duchovní tvorbu. Příspěvky přednesou Filip Srovnal, Martin Horyna a Tomáš Reindl, následně naváže otevřená debata moderovaná Janem Baťou.

Karlovské hudební setkání pokračuje v 18:30 hodin mší svatou v klášterním kostele sv. Jiljí, kterou bude celebrovat P. Benedikt Mohelník OP, provinciál českých dominikánů. Při bohoslužbě zazní duchovní polyfonie 14. a 15. století z českých i evropských hudebních pramenů v podání vokálního souboru Dyškanti a live-electronics Tomáše Reindla na motivy Machautovy hudby a nejstarších českých duchovních písní.

Program uzavře v cca 19:30 hodin opět v barokním refektáři kritická panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“, na níž přislíbili účast historik a knižní editor Martin Nodl, historik a teolog Tomáš Petráček a historik umění Jan Dienstbier. Diskuzi bude moderovat Martin Bedřich.

 

program:

15:00 hodin  konference Hudba v katedrále IV. – hudba doby Karla IV.
15:00 hodin – úvodní slovo
15:05 hodin – Filip Srovnal – Mansionáři v pražské katedrále v době vlády Karla IV.
15:30 hodin – Martin Horyna – Hudba v pražské katedrále v době vlády Karla IV.
16:30 hodin – Tomáš Reindl – Středověká hudba jako inspirace k soudobé tvorbě
(moderovaný rozhovor)
otevřená debata – moderuje Jan Baťa

18:30 hodin  mše svatá v klášterním kostele sv. Jiljí
celebruje P. Benedikt Mohelník OP
hudba při bohoslužbě:
vokální soubor Dyškanti
duchovní polyfonie 14. a 15. století z českých i evropských hudebních pramenů
live-electronics Tomáše Reindla
na motivy Machautovy duchovní hudby a nejstarších českých duchovních písní.

19:30 hodin –  panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“
Martin Nodl, Tomáš Petráček a Jan Dienstbier
moderuje Martin Bedřich

 

pořadatelé:
Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK, Metropolitní kapitula u Sv. Víta
a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě

Setkání se koná s laskavou podporou Hlavního města Prahy.

organizace karlovského setkání:
Jan Baťa, Filip Srovnal a Norbert Schmidt

registrace na konferenci:
Jan Baťa
e-mail: JanBata@seznam.cz

 

       

        

 

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. (* 1980) vystudoval matematickou statistiku (MFF UK), světové dějiny a dějiny umění (FF UK) na Karlově Univerzitě v Praze. Působí na Fakultě humanitních studií UK a na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V centru jeho badatelského zájmu stojí středověké dvorské umění, nástěnná malba, latinská epistolografie a středověká satira. V současnosti se zaměřuje zejména na nástěnnou malbu v profánních prostorech. K těmto tématům publikoval řadu odborných studií.

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. (* 1956) vystudoval hudební vědu na FF UK v Praze (1975-80), poté pracoval dvacet let jako knihovník ve Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích, od roku 2000 vyučuje hudební teorii a dějiny hudby na katedře hudební výchovy PF JU v Českých Budějovicích. Publikoval řadu článků a edic hudby a hudební teorie, svůj hlavní zájem věnuje hudební teorii a polyfonní hudbě z českých pramenů od 14. do 17. století.

Mgr. Martin Nodl, Ph.D. (* 1968) vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době působí na Centru medievistických studií a Fakultě humanitních studií. Martin Nodl se zaměřuje na dějiny pozdního středověku, sociální a kulturní dějiny a dějiny historiografie. Je úspěšným knižním editorem (Magnesia Litera 2003), členem vícera redakčních rad a v neposlední řadě autorem mnoha studií a monografií věnovaných době Karla IV. (Tři studie o době Karla IV., Praha 2006).

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (* 1972), je český katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V roce 2013 byl jmenován postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara.

Mgr. Filip Srovnal (* 1983) vystudoval dějiny umění na Katolické teologické fakultě (Bc.) a Filozofické fakultě (Mgr.)Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době dokončuje disertaci na téma „Umění a kult v norimberské Frauenkirche. Příspěvek k interpretaci sochařství 3. čtvrtiny 14. století ve středoevropském prostoru“. Pracuje jako dokumentátor movitých památek na pražském Národním památkovém ústavu. Filip Srovnal studoval gregoriánský chorál na École du Choeur grégorien de Paris a s oblibou organizuje četná chorální setkání.

Vokální soubor Dyškanti vznikl v roce 1982. Během více než dvaceti let jeho existence se v něm vystřídala celá řada zájemců o interpretaci staré hudby a pro některé z nich to byl dokonce začátek úspěšné profesionální kariéry. Soubor se věnuje hlavně duchovní hudbě české renesance, neuzavírá se však ani hudbě středověku a baroka a v posledních letech také hudbě světské a instrumentální. Repertoár souboru těží především z výzkumné činnosti svého vedoucího Martina Horyny, hudebního historika, editora památek staré české hudby a hudební teorie a pedagoga na Jihočeské univerzitě. Velká část repertoáru pochází z jeho práce s prameny české hudby 14.–17. století a soubor má to štěstí, že tyto zapomenuté hodnoty uvádí v novodobých premiérách.
www

 

Tomáš Reindl (1971) je hudební skladatel, etnomuzikolog a multiinstrumentalista. Komponuje vážnou hudbu, ale i hudbu filmovou a scénickou. Zabývá se též indickou hudbou.
www

 

Ohlasy a souvislosti:

facebooková událost

Hudba v katedrále I.
čtvrtek 10. října 2013

Hudba v katedrále II.
čtvrtek 9. října 2014

Hudba v katedrále III. – staročeské roráty
sobota 5. prosince 2015

hudba a liturgie – Salve 2/08
Krystal OP, Praha 2008

hudba a liturgie II. – Salve 2/14
Krystal OP, Praha 2014