Současná liturgie ve starém kostele

mezinárodní konference na KTF UK
20. a 21. října 2011

TEXTY VYŠLY V SALVE 2/2012 – PROSTOR LITURGIE

Pozvání Centra teologie a umění přijali přední odborníci v oblasti teologie, architektury, dějin umění, muzeologie a památkové péče: Stafan Kraus z Muzea umění Kolumba z Kolína nad Rýnem, Walter Zahner z mnichovské Společnosti pro křesťanské umění, historik Dušan Foltýn, liturgik Jan Kotas a architekt Josef Pleskot. Záštitu nad konferencí převzal pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který se konference také zúčastní.

Konference s mezinárodní účastí na Katolické teologické fakultě v Praze se pokusí nastavit zrcadlo problematice nových liturgických úprav v prostorách historických kostelů. Do jaké míry lze respektovat historický mobiliář, aniž by trpěla současná živá bohoslužba? Jak prostor nově uspořádat, aniž by se poškodila základní myšlenka původní architektury? Lze aktivovat dnes zdánlivě nefunkční prvky, jako je např. kazatelna? Jak se postavit k problému lavice versus židle? Potřebujeme prohlubovat znalost historických symbolů, nebo naopak nová liturgická gesta vyjadřující život a postoje současného člověka?

Mezi teology a faráři je k liturgickým úpravám historických kostelů přes všechny proklamace o rozvíjení tradice přistupováno často velice schematicky, někdy až mechanicky. Památková péče zase obvykle nahlíží nové úpravy jako nutné zlo, jehož rozsah by se měl co nejvíce eliminovat. Mnohé novodobé realizace jí bohužel dávají za pravdu. Mezi architekty je pak téma většinou odkládáno do složky neinvenčních drobných zakázek interiéru či designu několika předem daných luxusních „nábytkových objektů“. Nepřesvědčivé výsledky jsou proto způsobeny součtem vršících se nekoncepčností, kompromisů a provizorních řešení…

Podle pořadatelů konference z Centra teologie a umění při KTF UK jsou nové úpravy liturgického prostoru či revize často překotně provedených úprav po II. vatikánském koncilu hlavním úkolem na poli současné sakrální architektury. Nejde totiž o nic menšího než o to, zda se z kostela stane historické muzeum, či naopak živý a do budoucnosti ukazující základní prostor křesťanství a celé západní civilizace.

Konference začne ve čtvrtek 20. října 2011 v 19:30 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze panelovou debatou pozvaných hostů, která by měla pojmenovat hlavní místa problému. Pokračovat bude na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v pátek 21. října od 9:30 hodin sérií přednášek, po nichž bude vždy vyhrazen velký prostor otázkám a diskuzím.

 

Současná liturgie ve starém kostele – pojmenování problémů
panelová debata v Dominikánské 8
Jan Kotas, Stefan Kraus, Walter Zahner, moderuje Norbert Schmidt
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
čtvrtek 20. října 2011, 19:00 hodin

foto © Petr Neubert, Martin Bedřich

 

Současná liturgie ve starém kostele
mezinárodní konference na KTF UK
pátek 21. října 2011, začátek 9:30 hodin

Prokop Brož (děkan KTF UK)
úvodní pozdrav

Walter Zahner (DG, Mnichov – Řezno)
Sakrální architektura a liturgie po II. vatikánském koncilu
Možnosti a hranice proměny prostoru kostela

Jan Kotas (KTF UK, Praha)
Liturgie jako hybatelka změny

Dušan Foltýn (CMS Akademie věd ČR a UK, Praha)
Živá památka

Josef Pleskot (AP atelier, Praha)
Tři kostely

Stefan Kraus (Kolumba, Kolín nad Rýnem)
ars celebrandi
Myšlenky k umění a liturgii

Závěrečná panelová diskuze
Dominik Duka OP, Dušan Foltýn, Jan Kotas, Stefan Kraus, Josef Pleskot, Walter Zahner

Dominik Duka OP (arcibiskup pražský a primas český)
závěrečné slovo

konferenci moderuje: Norbert Schmidt (CTU při KTF UK, Praha)

foto © Martin Staněk

 

Mons. Dominik Duka OP (* 1943) je dominikán a od roku 2010 pražský arcibiskup.

Mgr. Dušan Foltýn (* 1966) je historik specializující se na kulturu a umění středověku, především na dějiny řádů a dějiny klášterní architektury. Je předním českým monasteriologem. Od roku 2002 pracuje v Centru medievistických studií Akademie věd české republiky a přednáší regionální historii na Pedagigcké fakultě UK.

ThLic. Jan Kotas (* 1970) působí jako odborný asistent Katedry pastorálních a právních věd KTF UK, v rámci které se specializuje na liturgiku. Věnuje se také byzantské liturgii, kterou pravidelně slouží v kostele sv. Kosmy a Damiána v Emauzském klášteře v Praze. Od roku 2010 je děkanem kapituly Všech svatých na Pražském Hradě.

Dr. Stefan Kraus (* 1960) je od roku 2008 ředitelem Kolumby – muzea umění arcidiecéze Kolína nad Rýnem. Dr. Kraus je významný německý historik umění a kurátor, autor mnoha textů a knih. V Muzeu Kolumba pracuje od roku 1991, vedle tvorby koncepce muzea a pořádání výstav patřil od počátku k nejužšímu týmu, který připravoval novou budovu muzea, navrženou architektem Peterem Zumthorem, jež byla otevřena v září 2007. Muzeu Kolumba se věnuje nové revue Salve 2/2011.

Ing. arch. Josef Pleskot (* 1952) je přední český architekt, svůj AP ateliér založil v roce 1991. Tato projekční kancelář se zabývá rozsáhlou škálou úloh od prvotních urbanisticko-architektonických koncepcí až po realizace staveb v širokém spektru typologických druhů. Mezi jeho nejznámější realizace patří budova Vinařství Sonberk (2008); Ústředí ČSOB v Praze Radlicích (2007, hlavní cena Grand Prix OA 2008; Stavba roku 2007); rekonstrukce Zámeckého pivovaru v Litomyšli (2006); Přírodní stezka v Jelením příkopu a Průchod valem Prašného mostu v areálu Pražského hradu (2003, Brick Award 2004).

Dr. Walter Zahner (* 1961) je předním evropským znalcem vztahu umění, architektury a liturgie. Na toto téma publikoval množství odborných článků a knih. V současnosti působí při Institutu vzdělávání dospělých při řezenském biskupství. Je předsedou umělecké komise v biskupství Würzburg a předsedou Německé společnosti pro křesťanské umění v Mnichově. Dr. Walter Zahner sestavil český výbor textů Romana Guardiniho O podstatě uměleckého díla (Triáda/CTU 2009).

 

Čtvrteční debata v barokním refektáři u Sv. Jiljí bude překládána konsekutivně.
Pro omezený počet míst na KTF UK doporučujeme kvůli simultánnímu překladu rezervaci na adrese: ctu@ktf.cuni.cz

Na konferenci Současná liturgie ve starém kostele volně naváže kolokvium Kostel – liturgický prostor – památka pořádané Institutem ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK, které se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2011 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze. Obě konference doprovodí v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu výstava více než dvaceti absolventských projektů na téma sakrální architektury převážně ze Školy architektury prof. Emila Přikryla z pražské AVU.

Plakát Kostel [pdf ke stažení].

 

 

Ohlasy:

Martin Bedřich: Živý kostel, živá památka, živé umění.
i-Forum, 25.10. 2011

Martin Hlouch: Kostel: shrnutí panelové diskuze ke konferenci.
MartiNoviny.cz, 24. 10. 2011

Současná liturgie ve strarém kostele
archiweb, 4.10. 2011

Současná liturgie ve starém kostele
Národní památkový ústav, 5. 10. 2011

Jarmila Štogrová: Současná liturgie ve starém kostele.
Psalterium 2011/ 5, s. 15.

Konference v Praze: Současná liturgie ve starém kostele
Radio Proglas, 19.10. 2011

Salve 2/2012 – prostor liturgie