Podlipnické kostely
studie, úvahy, dokumenty

Líza Faktorová, Filip Srovnal a Norbert Schmidt (edd.)

Vydali Přátelé podlipnických kostelů o. p. s. v roce 2023
ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

 

Sborník z konference
Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti?
konané 7.–10. července 2022 na hradu Lipnice

Sborník studií, esejů a úvah, dokumentů a fotografií o kostelech sv. Martina v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. Markéty v Loukově vychází z mezioborového setkání Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti?, které se konalo roku 2022 na Hradě Lipnici. Konference si kladla za cíl rekapitulovat dějiny, referovat o současnosti a načrtnout další možné perspektivy tohoto mimořádně autenticky dochovaného souboru gotických staveb, které v uplynulých letech nepřehlédnutelně vstoupily do povědomí veřejnosti právě pod nově vzniklým pojmem podlipnické kostely. Publikaci uzavírá oddíl podávající zprávu o činnosti Přátel podlipnických kostelů. Tu dokládá také bohatá obrazová složka knihy, zahrnující jak nové snímky Petra Neuberta, tak archivní fotografie a reprodukce plakátů z uspořádaných akcí.

 

 

 

OBSAH:

Úvod

podlipnické kostely
Líza Faktorová – Proč tu káru tak dlouho táhneme?
Marek Hanzlík – Tři kostely pod hradem Lipnicí
Miloslav Hanzl – Dvacet let postupné stavebně technické záchrany a prezentace podlipnických kostelů
Jan Dientsbier – Některé otevřené otázky kolem výmalby podlipnických kostelů
Michal Šelemba – Restaurování části nástěnné malby na vítězném oblouku kostela sv. Markéty v Loukově

paralely
Karel Kibic – Raně gotické kostely s pravoúhlým kněžištěm v jihovýchodní části středních Čech
Bibiana Pomfyová – Podlipnické kostoly a ich slovenské paralely: K problému jednolodí s pravouhlým presbytériom
Marius Winzeler – Ve stínu hradu – „rodinná“ skupina gotických patronátních kostelů. Příklady ze Švýcarska a středního Saska

kontexty
Tomáš Petráček – Víra, kultura, společnost: Podlipnické kostely jako výraz a nástroj christianizace
David Eben – Ecclesia collegiata in castro Lipnicz. Liturgický program středověkých kapitul a jeho aplikace na Lipnici
Miloš Sládek – „Zde říkají Řečička, jsou zde lidé řeční, aby řečili a mluvili.“ Konflikt v lipnické farnosti na přelomu 17. a 18. století
Filip Srovnal – Středověký sakrální prostor mezi liturgikou a dějinami umění
Jan Rückl – Výzvy současné liturgie
Jan Trojan – Sonický vykřičník u cesty mezi poli: zvuková krajina kostela svaté Markéty v Loukově a její proměny
Norbert Schmidt – Plyšový medvídek, stroj času a zrcadlo aneb otevírat staré prostory

dokumentace
Fotografie z akcí Přátel podlipnických kostelů (sestavila Magdalena Schmidtová)
Seznam oprav podlipnických kostelů (sestavil Marek Hanzlík)
Seznam všech dokumentovaných akcí Přátel podlipnických kostelů (sestavil Jiří Pavlíček)
Program konference a svatomarkétské pouti
Plakáty
Autoři textů
Fotografie z konference

 

Ohlasy a souvislosti:

Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti?
mezinárodní konference na hradě Lipnici a okolí
7. – 10. července 2022