Jan Royt
Panna Maria Vítězná v Praze a v Římě

chrám Panny Marie Vítězné na Malé Straně – Pražské Jezulátko
přednáška s komentovanou prohlídkou
Karmelitská 385/9
středa 22. října 2014 v 19:00 hodin

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně přednáška předního českého historika umění Prof. Jana Royta, která se bude věnovat souvislostem chrámových staveb Panny Marie Vítězné v Praze a v Římě, které jsou spojené s událostmi kolem bitvy na Bílé hoře. Do centra pozornosti se dostane především téma Panny Marie Vítězné, pražské Jezulátko a kult Jezulátka obecně. Stranou nezůstane ale ani monumentální obraz Císař Ferdinand II. s Dominikem à Jesu Maria se modlí k Panně Marii za vítězství v bitvě na Bílé hoře, namalovaný Antonínem Stevensem ze Steinfelsu kolem roku 1641, který vévodí právě presbytáři pražského chrámu.

 

 

 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt (* 1955) je významný český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost na UK. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství. Jeho původním zaměřením bylo zemědělství, které studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze. Dokončil v roce 1979. V letech 1979–1984 studoval na FF UK v Praze, kde obhájil rigorózní práci. V nakladatelství Odeon pracoval jako redaktor literatury o výtvarném umění. Po revoluci v roce 1989 nastoupil na Ústavu pro dějiny umění FF UK, kde byl v roce 2006 jmenován ředitelem. Roku 1997 se habilitoval na FF UK prací Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století a v roce 2004 byl jmenován profesorem. Je držitelem ceny Josefa Krásy, kterou uděluje Uměleckohistorická společnost. Kromě FF UK působí dále na KTF UK Praha , FF UJEP v Ústí nad Labem a na AVU etc. Je členem mnoha vědeckých rad a institucí (např. vědecká rada Ústavu pro dějiny umění AV ČR, NG v Praze, HTF UK a FF UK atd.). Žije v Praze s manželkou, farářkou Církve československé husitské, a dvěma syny. K jeho významným publikacím patří Středověké malířství v Čechách (2002), Slovník biblické ikonografie (2006), Kristus v křesťanské ikonografii (2010), Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (2011), Mistr Třeboňského oltáře (2013).