Úprava presbytáře kostela Nejsv. Salvátora

První neděle adventní 2009

Poměrně drobným přemístěním mobiliáře – čtyři novodobé a jen skromně využívané kostelní lavice byly přesunuty z presbytáře do vstupní části – vznikl v celku kostela nový svébytný „oltářní“ prostor, jakýsi „kostel v kostele“. Úpravu presbytáře provedl Norbert Schmidt na podnět Friedhelma Mennekese SJ. Hlavnímu oltáři, který nyní vyrůstá majestátně a pozvolna z masivní kamenné dlažby, byla navracena jeho plná barokní monumentalita, vzdušnost a vznešenost. Uvolnění prostoru presbytáře napomohlo zintenzivnění jeho „charakteru sakrality“ a umožnilo bohaté dynamické využívání, jež by se mělo naplňovat především v těchto čtyřech oblastech:

  1. mimořadné liturgické úkony spojené s bohoslužbou
    (přípravné obřady s katechumeny, myti nohou na Zelený čtvrtek atp.);
  2. pravidelné i občasné mimobohoslužebné liturgické úkony
    (adorace, modlitby společenství, tiché meditace, vigilie, křty děti bez mše atp.);
  3. prostor pro hudební doprovod liturgie
    (orchestrální a sborové doprovázení bohoslužby, chorální zpěvy, pašijové hry atp.);
  4. mimořádné umělecké intervence úzce spojené s liturgii.


foto © Petr Neubert

V době Vánoční 2009 zde byl instalován
atypicky věžovitý betlém Václava Sokola.
foto © Petr Neubert

V době postní 2010 umístila do presbytáře
Adriena Šimotová kresebný objekt Prostrace.
foto © Hana Hamplová, Norbert Schmidt

Pod vedením Roberta Huga v presbytáři kolem
Prostrace Adrieny Šimotové zaznělo na Velký pátek oratorium
J. D. Zelenky „Prosebnici u hrobu Vykupitele“.

foto © Martin Staněk

Nový česky primas arcibiskup Dominik Duka OP
v presbytáři biřmoval (11. dubna 2010) třicet jedna dospělých lidí.
foto © Martin Staněk

V rámci celostátní Noci kostelů 2010 probíhal v pátek 28. května
v kostele program „Světlo a zvuk u Nejsvětějšího Salvátora“.
foto © Martin Staněk

V adventu 2010 obohatila presbytář
socha Jindřicha Zeithammla s názvem Duha.
foto © Petr Neubert

Vice také na www.salvator.farnost.cz.