Nové tváře starých soch

Mezioborová konference u příležitosti výstavy
Tvář – příběh ztracení a touha znovunalézání

Litomyšl, Zámecký pivovar
pondělí 7. listopadu 2016
10:00 – 17:00 hodin

V pondělí 7. listopadu proběhne v Litomyšli v souvislosti s výstavou Tvář – Příběh ztracení a touha znovunalézání, mezioborová konference Nové tváře starých soch. Hlavním tématem bude otázka po různých možnostech prezentace a rozvíjení svěřeného historického dědictví. Jak dnes máme nakládat se svěřenými poklady – jako je například Madona z Osíka, nejstarší dochovaná řezba na našem území, – aby nezůstaly jen zajímavými položkami v muzeálních vitrínách? Jak můžeme dnes aktivovat jejich mnohdy zastřené estetické, obsahové či dokonce existenciální výpovědi? Účast mimo jiné přislíbili Karol Bayer, Michaela Ottová, Josef Pleskot, Tomáš Petráček či Marius Winzeler. 

Konference proběhne ve velkém sále  Zámeckého pivovaru. Začne v 10:00 a skončí cca v 18:00 hodin. Setkání bude rozděleno do tří bloků. Každý zahájí krátká úvodní přednáška, po které bude následovat panelová diskuze, která se vždy v závěru otevře i všem přítomným. Těžiště setkání by mělo spočívat v kritickém mnohovrstevnatém dialogu. V prvním bloku nazvaném konzervace a restaurování památky se podíváme na aktuální vývoj a problémy, které se diskutují mezi odborníky na restaurování a památkovou péči. V druhém bloku nadepsaném prezentace díla budou v centru pozornosti především otázky současné muzeologie a výstavní praxe. Třetí blok s názvem muzealizace versus nový život se pokusí odborné otázky zapojit do širšího celospolečenského kontextu.

Konkrétnější diskutovaná témata mohou být například tato:

  • problematika úměry restaurátorského zásahu na historickém objektu navraceném do jemu odpovídajícího prostředí a naopak na objektu (movitém, nemovitém), který se má stát exponátem v celé šíři tohoto pojmu;
  • hledání řešení sanace historického uměleckého díla a variace konceptu jeho restaurování s respektem k jeho materiální, historické, umělecké a estetické podstatě a hodnotě;
  • historické umělecké dílo bez vazeb na místo a motivaci jeho vzniku a ztráta jeho funkce služebnosti;
  • pozice historického uměleckého díla v nově nastaveném expozičním prostoru s chybějícími parametry prostoru sakrálního, představujícího partie přístupné a nepřístupné, specifickou úlohu proměnlivosti světla, problém „bílé krychle“;
  • nakolik podléhat, či nepodléhat pohledu na umělecké dílo minulosti, ať už se jedná o dílo solitérní, movité či architekturu z našeho časoprostoru, ovládaného aktuálně  nastavenou estetickou normou.

Konferenci pořádá Zámecké návrší p. o. ve spolupráci s Fakultou restaurování UP a Centrem teologie a umění při KTF UK.

Jednodenní setkání zahájí Radomil Kašpar, starosta Města Litomyšl.

K debatnímu stolu zasednou doc. ak. mal. Jaroslav J. Alt, malíř a restaurátor (Fakulta restaurování UP); Ing. Karol Bayer, děkan Fakulty restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice; prof. PhDr. Petr Fidler, vedoucí Katedry humanitních věd Fakulty restaurování UP; RNDr. Janka Hradilová, Laboratoř ALMA, AVU Praha PhDr; Jan Klípa Ph.D., Národní galerie v Praze; PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., Národní památkový ústav; doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., historička umění (Ústav pro dějiny umění FF UK); doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. historik a teolog, vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií (Univerzita Hradec Králové); Ing. arch. Josef Pleskot, architekt a autor výstavy Tvář; Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, architekt a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK; Mgr. Petr Skalický, Národní památkový ústav; Mgr. Martin Vaněk, historik umění a kurátor; Dr. phil. Marius Winzeler, ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Konkrétní program naleznete níže.

Konference je otevřena široké odborné veřejnosti i všem zájemcům o dané téma. Registraci na konferenci lze zajistit ZDE.

 

Program:

9:00 – 10:00 hodin
otevření expozice Tvář v kostele Nalezení sv. Kříže
pro účastníky konference

10:00 hodin – Zámecký pivovar
přivítání: starosta Města Litomyšle: Radomil Kašpar
krátké představení konceptu výstavy Tvář: Norbert Schmidt
madony typu sedes sapientiae a Madona z Osíka: Michaela Ottová

10:20 hodin
konzervace a restaurování památky
teze: Karol Bayer
moderátor: Jan Klípa
debatující: Karol Bayer, Jaroslav J. Alt, Janka Hradilová, Petr Skalický, Michaela Ottová

12:00-13:00 hodin
oběd

13:00 hodin
prezentace díla
teze: Marius Winzeler
moderátor: Norbert Schmidt
debatující: Marius Winzeler, Petr Fidler, Jan Klípa, Martin Vaněk

14:30-15:00 hodin
přestávka

15:00-17:00 hodin
muzealizace x nový život

teze: Josef Pleskot
moderátor: Jan Klípa
debatující: Josef Pleskot, Petr Fidler, Vratislav Nejedlý, Tomáš Petráček, Petr Skalický

17:00 – 18:00 hodin
otevření expozice Tvář v kostele Nalezení sv. Kříže
pro účastníky konference

 

 

      

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Marius Winzeler: Tváři v tvář v Litomyšli
Art+Antiques, 7-8/2016, s. 114-115.

Martin Vaněk: Pouť za osíckou Madonou
Artalk 4. října 2016