Aleš Filip, Norbert Schmidt (Eds.) – Dům Boží a brána nebe ve 20. století

Studie o sakrální architektuře – Synesis 2

nakladatelství CDK, Brno 2009

Při povrchním pohledu na výtvarnou kulturu 20. století se sakrální architektura jeví jako okrajová oblast, která až na několik málo výjimek nepřinesla výraznější umělecké počiny. Zdá se, že to způsobilo lpění na osvědčených vzorech a nechuť k inovacím ze strany objednavatelů. Pokud však opustíme zjednodušující „vývojové“ schéma, objeví se před námi pestrá mozaika uměleckých výkonů, směrů a tendencí, kterým je společná snaha o vyjádření spirituality výtvarnou formou 20. století – s různou mírou akcentů na stupnici mezi tradicionalismem a modernitou. Právě tuto bohatost zprostředkuje čtenáři předkládaný svazek. Texty pocházejí z kolokvia pořádaného Mikulovským centrem pro evropskou kulturu ve spolupráci se Státním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově, která se konala 5.-6. 11. 2005.

František X. Halas
Sekularizace a ztráta historické paměti

Pavel Kopeček
Pojetí sakrálního prostoru v dílech církevních Otců

Karel Rechlík
Setkávání se světlem Meditativní tendence v sakrální architektuře

Aleš Filip
Idea křesťanského symbolistního umění

Václav Hortvík – Emil Kordiovský – Miroslav Svoboda
Archivní doklady k církevním stavbám v SOkA Mikulov

Jana Rollová
Salesiánská architektura v Čechách a na Moravě do roku 1950

Dušan Foltýn
Mezi historismem a modernou
Dva příklady sudetoněmecké monastické
architektury období první republiky

Markéta Svobodová
Architektonický vývoj sakrálních staveb
Církve československé husitské ve 20.-40. letech 20. století

Jana Osolsobě – Aleš Filip
Stylové proměny sakrálních staveb Vladimíra Fischera

Jiří Pometlo
Sakrální stavby Aleše Langa
Církev adventistů sedmého dne

Norbert Schmidt
Příliš hluku kolem Prostoru ticha?
Úvahy o klášteře Matky Boží v Novém Dvoře


foto archiv kláštera v Novém Dvoře